Les hipoteques IRPH

Més d'un milió d'hipoteques a Espanya es van subscriure utilizant els índexs IRPH com a referència per al càlcul d'interessos. Durant anys, els consumidors amb aquests préstecs hipotecaris han fet front a l'obligació de pagaments considerablement més elevats que aquells que els haguessin correspost si la seva hipoteca hagués pres com a índex de referència l'Euribor.

Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat la sentència que esperaven els milers d'afectats per les hipoteques IRPH, obrint les portes al fet que els tribunals nacionals puguin examinar la possible abusivitat o la manca de transparència de la clàusula.

Amb aquesta sentència, les persones afectades poden reclamar judicialment la nul·litat de la clàusula IRPH per exigir la devolució de les quantitats que han abonat de més.

També, si voleu calcular quan diners podeu recuperar, aquí teniu un enllaç a una calculadora d'IRPH. Calculeu quants el que us hauria de tornar el banc, clicant a l'enllaç:

Calculadora IRPH

 

Dades necessÓries i condicions d'encÓrrec

Si ja va omplir una part del formulari i vol recuperar les seves dades, introdueixi aquÝ la seva paraula clau.

Dades bàsiques

Nom i cognoms*
NIF*
Data naixement (dd/mm/aaaa)*
Poblaciˇ*
Codi Postal*
ProvÝncia*
Adreša (carrer, n˙mero, pis porta)*
TelŔfon (preferentment m˛bil)*
Correu electr˛nic*
Repeteix el camp Correu electr˛nic*
Entitat bancÓria de la vostra hipoteca*
data i lloc de contractaciˇ*
Import del capital (sense punts; el punt indica decimal)*

Formació i professió de la persona signant

Ocupaciˇ en el moment de la signatura de la hipoteca*
Ocupaciˇ actual*
Estudis o formaciˇ*

Altres deutors de la hipoteca (no calen avaladors ni fiadors)

Nom i cognoms titular 2
NIF titular 2
TelŔfon titular 2 (preferentment m˛bil)
Correu electr˛nic titular 2
Repeteix el camp Correu electr˛nic titular 2
Nom i cognoms titular 3
NIF titular 3
TelŔfon titular 3 (preferentment m˛bil)
Correu electr˛nic titular 3
Repeteix el camp Correu electr˛nic titular 3

Comercialització de la hipoteca

Adreša actual de l'oficina de la seva entitat bancÓria*
Nom de l'empleat que va comercialitzar l'hipoteca (si el recordeu)
Documentaciˇ que us van lliurar (oferta vinculant? Projeccions sobre evoluciˇ IRPH? Comparatives amb Euribor? MŔtodes de cÓlcul?...)*
Breu resum de la venda: quŔ us van explicar sobre el tipus d'interŔs i en concret de l'IRPH?*

Històric de la hipoteca

Heu abonat totes les quotes?*
En cas d'impagament, indicar la data, i si heu rebut carta de reclamaciˇ, correu electr˛nic, telegrama o burofax
Novacions o ampliacions. N'hi ha hagut alguna?*
En cas de novacions o ampliacions, posar la data i detall de cadascuna per si modifica l'interŔs
La hipoteca estÓ cancelĚlada?*
Comentaris addicionals sobre el seu cas

 

Documentació a adjuntar per redactar la demanda (si disposa d'ella)

Us demanem que la documentació sigui escanejada. No adjunteu fotos, si us plau.

Adjuntar DNI/NIE (per les dues cares en un sol document)
C˛pia de l'escriptura de la hipoteca
Adjuntar darrer rebut
Si heu efectuat alguna reclamaciˇ extrajudicial, c˛pia de les reclamacions remses a l'oficina, al SAC, Banc d'Espantya o CNMV i c˛pia de les respostes (en un sol pdf)
En cas d'impagament d'alguna de les quotes, adjuntar c˛pia (si l'heu rebut) de la carta de reclamaciˇ, correu electr˛nic, telegram o burofax
Adjuntar documentaciˇ que tingueu de novacions o ampliacions
En cas de cancelĚlaciˇ, adjuntar carta de pagament o l'escriptura de cancelĚlaciˇ.
Quadre d'amortitzaciˇ (pel sup˛sit que la hipoteca estigui cancelĚlada)
Altra documentaciˇ que consideri necessÓria

Si no disposa de tota la documentació esmentada, igualment empleni les dades, registri i envïi el formulari electrònicament amb els documents que disposi, per poder anar avançant en la gestió de l'expedient.

 

CONDICIONS DE L'ÈNCÀRREC I HONORARIS

El present encàrrec és per a iniciar un procés de reclamació judicial contra entitat bancària per la incorporació amb manca de transparència d’un índex de referència IRPH en un préstec hipotecari.

HONORARIS

1ª Instància:

Els honoraris per l'encàrrec realitzat consistiran, en primera instància, en uns honoraris inicials amb un import fixe de 300 € + IVA que es podran fraccionar en el termini màxim d'un any, sense interessos.

2ª Instància:

En cas que sigui necessària una segona instància judicial, els honoraris d'aquesta consistiran en un 50% de l'import determinat com a inicials o fixe pel supòsit en el que s'exerceixi la defensa en el procés judicial.

Honoraris Finals: 

Els honoraris per l'encàrrec realitzat consistiran, en uns honoraris finals, equivalents al 15% + IVA dels imports que s'aconsegueixin recuperar o del guany econòmic. Si la sentència a més imposa les costes a la part contrària, aquestes seran pel client fins al límit dels honoraris abonats. L'excés, si n’hi ha, serà pel Col.lectiu Ronda, i els professionals que hagi contractat. Aquest mateix percentatge també es meritarà pel supòsit d'assolir un acord o transacció judicial.

OBSERVACIONS:

1.- S’adverteix que en cas de recursos contra resolucions judicials és preceptiu el pagament de taxes per import de 25€ a 50€, que el client haurà de satisfer quan sigui requerit per l’advocat o procurador.

2.- Els procediments judicials estan sotmesos a les normes sobre pagament de costes de l’art. 394 i següents de la Ley de Enjuiciamiento civil, a la part que vegi rebutjades les seves pretensions en el plet.

3.- Aquest full d’encàrrec inclou honoraris del Procurador però no els d’altres professionals que puguin intervenir, com notaris o pèrits. A títol orientatiu s’indica que els honoraris del pèrit per al recàlcul de la hipoteca en execució de sentència o d’acord de transacció seran de 120 € + IVA aproximadament.

Els honoraris sempre vindran subjectes al règim fiscal corresponent, que seran a càrrec del client.

PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES


COL·LECTIU RONDA SCCL informa que les dades facilitades seran incorporades en els fitxer “Contactes” i/o “Expedients Clients” responsabilitat d’aquesta entitat amb la finalitat de prestar els serveis encarregats, autoritzant vostè al seu tractament.
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades que ens heu facilitat amb les finalitats de manteniment de la relació contractual, i per tant de poder enviar informació sobre activitats de Col·lectiu Ronda, s.c.c.l., per correu postal, correu electrònic o per butlletins o revistes (pot marcar l'opció a sota).

Aquestes dades seran tractades per les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col.lectiu Ronda, s.c.c.l. i només podran ser cedides quan així ho disposi una llei.

Expressament es faculta a Col·lectiu Ronda a facilitar les dades personals a perits, notaris, procuradors i a la resta de professionals que hagin d’intervenir per raó de la defensa i/o assessorament de l’afer encarregat. Això mateix es fa extensiu als professionals de la informació que a criteri de Col·lectiu Ronda s.c.c.l calgui facilitar informació sobre l’afer encarregat.

Les respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter OBLIGATORI. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis. Aquestes dades seran conservades durant el període de 10 anys des de la finalització del procediment

Assabentat/da i conforme amb allò exposat en l’apartat anterior, per la present, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Col.lectiu Ronda, sccl i per tant a les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col.lectiu Ronda, s.c.c.l. perquè tracti les dades personals que voluntàriament he facilitat en documents adjunts, d’acord amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril del 2016 i de la Llei orgànica d’acompanyament d’aquest Reglament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o a lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades o a l'adreça de correu lopd@cronda.coop

Marqui aquesta casella per autoritzar de forma expressa i informada a ColĚlectiu Ronda SCCL l'enviament d'informaciˇ comercial sobre productes o serveis que puguin ser del seu interŔs a l'adreša de correu electr˛nic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adrešant-se a lopd@cronda.coop
*Accepto l'encÓrrec professional de ColĚlectiu Ronda en els termes establerts en el full d'encÓrrec
*Accepto les condicions legals i de tractament de dades